Nord og Øst Syriens Corona-forsvar

Af Jesper Brandt

Man har haft 9 års krig. Store dele af befolkningen er samlet i overbefolkede flygtningelejre eller fængsler. Der er gennemført en systematisk lammelse af sundhedsstrukturen samt vandforsyningen fra de tyrkiske besættelsesstyrkers side for ca. 1. mill. mennesker i Hasakah-området. Der er fortsat en meget begrænset international anerkendelse.  Den eneste åbne grænseovergang til Nord- og Øst Syrien (NES) for FN og internationale hjælpeorganisationer blev lukket i januar 2020, gennemtvunget af et veto fra Ruslands side. Under disse vilkår har det autonomt administrerede område i Nord og Øst Syrien stået overfor en ekstrem høj risiko for udbredelse af Coronavirus.

Nord og Øst Syriens Corona-strategi

Derfor var der blandt kurdere i Nordsyrien og i den Autonome Administration i Nord og Øst Syrien tidligt stor opmærksomhed omkring de farer en Corona-pandemi kunne medføre. Det var fra starten klart, at  med den økonomiske isolation, som området var udsat for, var det afgørende, dels at kunne beskytte befolkningen mod smittefaren, dels at sikre brugbare muligheder for test af personer, der kunne være udsat for smitte. Behandlingsmulighederne har været stærkt begrænsede: I begyndelsen af april  fandtes der kun 40 respiratorer i Nord og Øst Syrien (NES), heraf blot 3 til at betjene de hundrede tusinder af flygtninge fra Afrin, der bor i de mange overfyldte flygtningelejre i Shahba-kantonen nord for Aleppo.  En undersøgelse fra University College London har vurderet, at der i de tre tidligere syriske regioner, der i dag udgør størstedelen af Nord og Øst Syrien kun eksisterer en kapacitet til at behandle 460 tilfælde af Coronavirus, heraf 360 i Hasakah regionen, 100 i Raqqa regionen og ingen i Deir-ez-Zor-regionen.

Allerede fra d. 14.  marts indførte de selvstyrende kurdiske distrikter i millionbyen Aleppo, Sheikh Maqsoud (Şêxmeqsûd) og Ashrafiyah (Eşrefiyê), rutinemæssige febermålinger af alle beboere, der ankom ved de tre indgangsveje til kvartererne for at undgå spredning af coronavirus.

Feberkontrol ved adgangen til det kurdiske selvstyreområde Sheikh Maqsoud i Aleppo

Det er en usikker testmetode. Men mobile teams fra de lokale sundhedskomiteer bidrog med at finde frem til potentielt smittede og uddele informationsmateriale om Corona virus og hvordan man kan beskytte sig imod den.  På det tidspunkt var der endnu ikke konstateret nogen eksempler på Coronavirus i Nord og Øst Syrien, men det var samtidigt et problem, at det eneste sted med det nødvendige udstyr til testning fandtes i Serêkaniyê (Ras al-Ain), hvis hospital var blevet bombet under Tyrkiets angreb på Nord-Øst Syrien i oktober 2019. Det havde sat testlaboratoriet ud af funktion, og derudover fjernet Nord og Øst Syriens tilgængelighed til det. Prøver måtte derfor sendes via Damaskus til WHO, hvilket tog mindst en uge. I begyndelsen af april var under 10 prøver sendt til Damaskus. Ingen positive svar kom tilbage, og bl.a. amerikanske regeringskilder har udtrykt tvivl om, hvorvidt de syriske myndigheder overhovedet behandler prøverne.

Ekspertise om Corona er til stede i Nord og Øst Syrien (NES). En gruppe læger med tilknytning til NESs sundhedskomité, under ledelse af hjerte- og lungespecialisten Înan Xelîl ved et hospital for øjen- og lungesygdomme i Qamishlo har i samarbejde med svenske forskere udviklet et Corona virus test kit, der kan levere et testresultat på 30 til 35 sekunder. Testmetoden blev afleveret til WHO, efter at man havde modtaget en ISO certificering. Test kittet er blevet benyttet i Wuhan i Kina, hvor det er blevet afprøvet på tre store hospitaler. Det havde vist sig at have en sikkerhed på 80 til 85 %, en usikkerhed, der skal afvejes i forhold til de fordele, der er forbundet med det meget hurtige testresultat. Institutioner i udlandet har efter sigende været interesseret i testmetoden, men kun, hvis de kunne opnå patent på metoden, hvilket myndighederne i Rojava ikke har ønsket at give.

Den autonome Administration i Nord og Øst Syrien vedtog fra d. 23. marts et udgangsforbud i hele området, fra Derik i øst til Shahba i vest, samt krav om at alle tilrejsende skal gennem en 14-dages karantæneperiode samt efterfølgende periodiske checks.  Det omfattede ikke blot kontrol med alle grænseovergange til Nord- og Østsyrien, men også forbud mod transport over administrative grænser og mellem byområder. En krisegruppe blev nedsat, der bl.a. samarbejder med kommunerne om at gennemføre rengøring og sterilisation af hovedgader, markeder, omkring monumenter og i boligkvarterer. Sterilisationskampagnen begyndte allerede d. 15. februar, og har foregået siden, senest i byerne Amûdê og Tirbe Spiye (se billedet øverst i artiklen).

Krisegruppen samarbejder derudover med sikkerhedsstyrkerne omkring information til befolkningen om nødvendigheden af det vedtagne udgangsforbud. I visse byer har der vist sig en vis modstand mod tiltagene, men det vurderes, at udgangsforbuddet har opslutning blandt 80% af befolkningen. Det skyldes ikke mindst den systematiske støtte til det lokale arbejde fra det stadigt stigende antal kooperativer over hele området, der har været hurtige til at omstille sig til f.eks. lokal produktion af beskyttelsesmasker og medicinske børster, der uddeles gratis til lokalt sundhedspersonale, sikkerhedsstyrker og andre, der ikke er omfattet af udgangsforbuddet. Ca. halvdelen af disse kooperationer (der i dag omfatter mellem 5 og 10 procent af områdets samlede produktion) udgøres af kvindekollektiver, der desuden er særligt aktive i landbrugs- og fødevaresektoren. Herved sikrer man sig ikke blot selvforsyning af en række strategiske varer, som man eller ville være nødt til at importere, men man letter også gennemførelsen af det nødvendige udgangsforbud: Her kan man nemlig i dag støtte sig til den mindste sociale enhed i Nord og Øst Syrien, naboskabs-kommunerne. De spiller en stor rolle i Coronastrategien, idet det er dem, der føre lister over de lokale borgere, og har styr på, hvor der er behov for lokal hjælp og udbringning af fødevarer og andre fornødenheder til vanskeligt stillede borgere, herunder fattige og arbejdsløse. Dette har en afgørende indflydelse på mulighederne for at kunne undgå unødig transport. Især i byerne, som f.eks. i Kobanê, suppleres naboskabs-kommunernes arbejde ofte af lokale afdelinger af kvindeorganisationen Kongra Star).

I Fafin distriktet i Shahba kantonen nord for Aleppo, er f.eks. mad blevet fordelt til 2000 familier af medlemmer af naboskabskommunerne, der er gået fra familie til familie for at fordele hjælp med henblik på at undgå større forsamlinger. Omkring halvdelen af familierne er flygtninge fra Afrin.

Den Autonome Administrations sundhedskommission fik I løbet af marts udstyret 13 karantænecentre I Nord og Øst Syrien med medicinsk udstyr og midler til at kunne undersøge personer, der kan være under mistanke for at være smittede, herunder det tidligere omtalte Corona test kit. Men 100% sikre testmetoder mangler fortsat.

Et billede, der indeholder person, bygning, udendørs, uniform

Automatisk genereret beskrivelse
Indgangen til det nyopførte karantænecentrum syd for Kobané, 12 april.

Et nyt karantænecenter med 50 sengepladser, to ambulancer og medicinsk udstyr er for nyligt i hast blevet etableret i et samarbejde mellem sundhedskommissionen i Eufrat regionen og den tyske organisation ”Aktion for forfulgte kristne og nødlidende”, for at kunne modtage patienter, der er testet positive for SAS-CoV-2, den virus, der kan føre til luftvejsinfektionen Covid-19. Centret er placeret i landsbyen Helence lige syd for Kobanê, og vil blive bemandet med et team på 4 læger og 6 sygeplejersker. Der er nu to coronavirus-testapparater i Nord og Øst Syrien, der er blevet modtaget af en privatperson fra den sydkurdiske autonome region i Nordirak.   Også det irakisk-kurdiske parti Kurdistans Patriotiske Union (PUC) i Nordiraq er gennem den sidste uge begyndt at levere medicin og medicinsk udstyr til Nord og Øst Syrien gennem et forøget samarbejde med den Autonome Administration (AANES).

Et særligt problem knytter sig til de mange tæt befolkede flygtningelejre i Nord- og Øst Syrien, der alle blev isoleret efter nedlukningen d. 23. marts. I Washokani lejren, der huset over 10 000 flygtninge fra byerne Serêkaniyê og Til Temir i den østlige del af det område af Nord- og Østsyrien, som Tyrkiet besatte i oktober, har man oprettet et lægecenter i 10 telte ved indgangen til lejren, hvor alle, der ankommer, får målt temperatur, bliver undersøgt, og får information om, hvordan de skal forholde sig i forhold til pandemien. Det omfatter 4 læger og 3 sygeplejersker samt 6 personer tilknyttet en skadestue og ambulancetjeneste. Det vurderes som utilstrækkeligt, men alle ressourcer er stillet til rådighed af den Autonome Administration, da det har ikke været muligt at opnå støtte fra internationale sundheds- og hjælpeorganisationer. I hvert fald frem til 7. april var der ikke konstateret tilfælde af Corona-smittede personer i lejren.

Frem til den 22. april er 86 personer blevet udskrevet fra karantænecentrene, efter at man har sandsynliggjort, at de næppe mere kan være inficeret med coronavirus. Kun 4 personer er fortsat tilbageholdt, idet der endnu mangler nogle tests for at kunne afgøre om de kan udskrives.

Til trods for alle disse bestræbelser er der store udfordringer for beskyttelsen af befolkningen i Nord og Øst Syrien mod Corona-pandemien. De største er:

  1. Assad-regeringens manglende vilje til at samarbejde med de Nord og Øst syriske myndigheder omkring kontrol og bekæmpelse af Corona-virus
  2. FN-systemets og WHOs ensidige Corona-støtte gennem statslige myndigheder, hvilket i praksis udelukker, at befolkningen i Nord og Øst Syrien kan få andel i de $2,000,000,000, der i FN-systemet er øremærket til bekæmpelse af Covid-19.
  3. Den tyrkiske besættelsesmagts modarbejdelse af Nord og Øst Syriens bestræbelser på at få kontrol med Coronavirussen gennem manglende Corona-bekæmpelse i de besatte områder, direkte overførsel af Corona-smittede personer til de besatte områder og ikke mindst gennem fortsat tilbageholdelse af vandforsyningen til ca. 1. mill. mennesker i og omkring Hasakeh-området i Nord og Øst Syrien.

Assad-regeringens manglende vilje til samarbejde om bekæmpelse af Corona i Syrien

Efter lukningen af grænseovergangene til Nord og Øst-Syrien for at kontrollere Corona, har den eneste mulighed for at komme ind været via lufthavnen i Qamishlo, der er regeringskontrolleret. Den Autonome Administration har indført kontrol ved lufthavnen, men de syriske myndigheder har ikke ønsket at informere om evt. mistanke om smitte blandt passagererne, og en stor del af de passagerer, der kommer fra Damaskus, bliver reelt smuglet uden om kontrollen. Således ankom 100 studerende fra Damaskus med et fly d. 9.  april. Højst 15 af disse gik igennem den Autonome Administrations Corona-kontrol, mens resten blev smuglet udenom og derfra direkte ind i Quamislo by uden nogen form for test.

Desuden er mange af de syriske (samt russiske, tyrkiske og andre) soldater stationeret i NØ-Syrien også udenfor kontrol, og der bliver ikke berettet om potentielle smittefarer fra deres side til de Nord-Øst Syriske sundhedsmyndigheder.

Da en værnepligtig i den syriske hær, der var under mistanke for at være blevet smittet med Corona, havde afsluttet sin militærtjeneste, rejste han d. 9. april hjem til sin landsby Um-al-Hosh i den Nord og Øst Syriske kanton Shahba (nord for Aleppo), hvor familien gemte ham for myndighederne p.gr. af Corona-reglerne. Det blev opdaget, og han blev derefter sendt til et hospital i Aleppo. Men det betød også, at den lokale Corona-krisestab måtte lukke landsbyen af mod omgivelserne som karantæneområde i mindst 14. dage. Det har stillet landsbyen i en dobbelt-vanskelig situation, da den samtidigt gentagne gange har været mål for tyrkiske artilleriangreb i Shahbah-området. 

I et interview med lederen af Det Syriske Demokratiske Råds Eksekutiv komité, Ilham Ehmed, har hun kommenteret episoden på følgende måde:

Et billede, der indeholder bog, indendørs, person, hylde

Automatisk genereret beskrivelse
”Det er utrolig farligt, at familien har forsøgt at skjule infektionen. Det skyldes mangel på bevidsthed om farens omfang. Folk bør ikke se karantænen som en afstraffelse. Tværtimod, det er helt nødvendigt. Alle bør være klar over at disse forholdsregler tages for at beskytte deres familier og samfundet. Karantænen, der er indført af den Autonome Administration er nødvendig og vigtig. På grundlag af de nuværende data, kan det konstateres, at det hidtil har forhindret virussen i at sprede sig. Karantænen må fortsætte, også selvom vi ved, at det er vanskeligt for befolkningen.”

Fredag d. 17. april bekræftede den Autonome Administration det første Covid-19-dødsfald i Nord og Øst Syrien, offentliggjort af WHO. Det drejede sig om en 53-årig mand fra Hasakah, der var død på grund af infektion med Corona virus. Han var angrebet af sygdommen d. 22. marts og fik da adgang til et privat hospital, hvorfra han imidlertid d. 27. marts blev overført til Statshospitalet i Qamishlo, som er knyttet til den syriske regering. En test blev sendt til Damaskus d. 29. marts, og allerede d. 2. april døde han. Resultaterne fra testen viste, at han var inficeret med Coronavirus. Men forløbet blev altså først offentliggjort 2½ uge senere. Myndighederne i Nord og Øst Syrien var ikke blevet informeret om det, hverken af den syriske regering eller af WHO, som er FNs ansvarlige, hvad angår Corona-hjælp og -støtte til Syrien. Ikke mindst i Hasakeh-området, hvor Assad-regeringen fortsat kontrollere nogle få områder, meldes  der om udbredt vrede i befolkningen over Damaskus-regeringens manglende indsats og fortsatte ligegyldighed overfor problemet, der blandt andet spredes via de mange udstationerede soldater, og der rejses bl.a. krav om at der oprettes koordination med sundhedsmyndighederne i Nord og Øst Syrien.

WHOs manglende indsats mod Corona-pandemien i Nord- og Øst Syrien.

Episoden har ført til voldsomme reaktioner fra Nord og Øst Syriens sundhedskomité, der har udtalt, at ”Ansvaret for mulige nye Coronatilfælde i regionen hviler på Verdenssundhedsorganisationen WHO, som meget vel er klar over, at den syriske regering ikke udveksler nogen som helst information med den Autonome Administration omkring bekæmpelsen af epidemien. Den har besluttet ikke at dele den nødvendige information med os”.

Kritikken er vel at mærke ikke ny, og ikke bare knyttet til dette eksempel. Allerede d. 25. Marts offentliggjorde Rojava Informationscenter et interview med WHOs repræsentant i Syria, Nima Saeed, der tydeligt tilkendegave de store udfordringer for Coronabekæmpelsen i Syrien og i særlig grad i Nord og Øst Syrien, men samtidigt afslørede WHOs manglende vilje til en reel levering af værnemidler og inddragelse af NES’s sundhedsmyndigheder i arbejdet, trods sabotering fra Assad-styrets side. D. 8. april gjorde AAs sundhedskommission opmærksom på rapporter fra Det syriske Observatorium for menneskerettigheder (SOHR) om, at der i et stigende antal syriske provinser var konstateret smitte hos folk, der var rejst uofficielt ind i landet, og at den Autonome Administration derfor måtte kræve bedre kontrol ved grænser og lufthavne. I den forbindelse konstaterede de, at ”Den syriske regering bidrager imidlertid ikke med at bekæmpe Corona virus. Tværtimod tager den beslutninger, som truer befolkningen i Nord og Øst Syrien. Man tillader personer, der er under mistanke for at være smittet med virus, at rejse ind i regionen uden de nødvendige tests og uden at informere den Autonome Administration”.

WHO samarbejder som en FN-organisation via FN-tilknyttede stater. Men de er også forpligtede til at sikre, at de $2,000,000,000, som er øremærket til at afhjælpe Corona-pandemien rent faktisk når ud til befolkningerne. Regeringernes klare politiske anvendelse af pandemien til at lægge pres på den Autonome Administration ved ikke at lægge vægt på forpligtigelserne til at sikre støtte til alle befolkningsgrupper, giver sig udslag i mange helt urimelige situationer: Samtidigt med at WHO ikke yder nogen som helst støtte til bekæmpelsen af Corona i Nord og Øst Syrien, har organisationen via Tyrkiet stillet test kit til rådighed i de områder af Idlib, der kontrolleres af den terror-listede al-Qaeda organisation Hayat Tahrir-al-Sham, der derigennem kan sende test-prøver til Tyrkiet. WHO har stillet 1200 test kits til rådighed for i de regeringskontrollerede områder af Syrien, men intet er leveret til Nord og Øst Syrien.

På et spørgsmål om, hvorfor den Autonome Administration i Nord og Øst Syrien ikke modtager hjælp, har Ahmed Ehmed i et interview i midten af april svaret: ”Desværre bliver den Autonome Administration hele tiden ekskluderet fra humanitær hjælp. Vores institutioner er i kontakt med WHO. Men den hjælp der gives, er meget rudimentær. Som du ved, er sådanne organisationer mere villige til at arbejde med den centrale syriske regering.  De ledes af de beslutninger, der tages i regeringerne. Vi mener, at denne mekanisme er utilstrækkelig og at den ikke er i orden, fordi den syriske regering endnu ikke har etableret positive og demokratiske relationer med den reelle opposition. Den fremfører fortsat en strikt centralistisk holdning. Det er derfor hverken rationelt eller acceptabelt, at WHO kun etablerer kontakter og yder assistance gennem den centrale regering. Så vidt vi ved, har WHO besluttet at forsyne den Autonome Administration med noget udstyr til at identificere Corona virus. Men hidtil er det ikke blevet leveret til os. Den syriske regering og nogle andre grupper i regionen har modtaget den slags udstyr. Selvfølgelig må det ses som en politisk beslutning. Men det ville være mere korrekt ikke at bruge en humanitær nødsituation som et politisk redskab. Det er selvfølgelig et kritikpunkt. De Forenede Nationer og WHO burde derfor genoverveje deres beslutninger”.

WHOs direkte ansvar for den manglende levering af Corona-udstyr til Nord og Øst Syrien fremgår af en opdateret Corona-rapport fra Rojava Informations Center, udsendt d. 22. april: ”For nyligt meddelte WHO, at de ville sende en 20 tons hjælpepakke til Nord og Øst Syrien. Men de undgik at forklare, at hjælpen blev sendt direkte til det regeringskontrollerede statshospital i Quamishlo og aldrig forlod det sikkerhedsområde omkring lufthavnen, som har været under regimets kontrol siden krigens start”.

Problemerne omkring WHOs indsats i Nord og Øst Syrien skyldes ikke blot modstand fra Syriens regering, men også Tyrkiets langvarige embargo mod Nord og Øst-Syrien, og Ruslands støtte til denne politik. Mulighederne for at få forsyninger og hjælp fra FN-systemet og internationale hjælpeorganisationer blev kraftigt forringet i januar 2020, da Rusland gennem et veto i FNs sikkerhedsråd fik lukket den eneste grænseovergang ind til Nord og Øst Syrien for FN-organisationer, der ligger ved Yaroubiah på vejen mellem Mosul i Irak og Qamishlo i Nord og Øst Syrien.

Manglende international indsats andre steder fra

Man skulle umiddelbart tro, at Nord og Øst Syrien kunne få støtte via den Internationale Koalition mod Islamisk Stat. Men heller ikke dér har der hidtil været hjælp at hente. Myndighederne i Nord og Øst Syrien er i konstant kontakt med koalitionen og har anmodet den om støtte i kampen mod Corona virus. Men hidtil er der heller ikke derfra blevet ydet nogen medicinsk hjælp.

Heller ikke Rusland har ydet nogen hjælp. Når de sender hjælp til regionen, bliver den udelukkende sendt gennem WHO – som Rusland siden januar 2020 har forhindret i at videresende dem direkte til NES via grænseovergangen ved Yaroubiah. Det sker til trods for, at Rusland faktisk burde være ansvarlig over for sundhedstilstanden i de områder i Nord og Øst Syrien, hvor de har stationeret tropper. Netop militære enheder er en oplagt kilde til spredning af sygdom, og de russiske styrkers tætte samarbejde med de syriske (og iranske) regeringstropper gør denne potentielle smittekilde yderligere aktuel for en målrettet indsats mod spredningen af Corona virus.

En ligeså alvorlig trussel udgøres af den målrettede undergravning af Nord og Øst Syriens muligheder for at bekæmpe coronavirussen, som Tyrkiets invasion af Nordsyrien fører med sig. Besættelsen af byerne Sere Kaniye og Tel Abyad betød ikke blot et udfald af to hospitaler og en række sundhedscentre og klinikker, men det gav også Tyrkiet mulighed for at tage kontrol med Allouk vandværket, der leverer drikkevand til over 1. mill. mennesker, bl.a. i byerne Hasakeh, Til Temir, Sheddadi samt til 65000 flygtninge og ISIS-tilknyttede fange i Al-Hol-lejren, samt flygtningelejrene i bl.a. Washokani og Aresha. Allerede på invasionens første dag bombede man vandværket og satte det ud af drift. Selv om værket blev reetableret gennem en international indsats, kontrollerer Tyrkiet nu vandforsyningen til Nord og Øst Syrien, og afbryder løbende forsyningen i et stadigt økonomisk pres på Nord og Øst Syrien for at levere el og genopbygning af de områder, Tyrkiet har erobret. Fjernelsen af drikkevandsforsyningen i disse områder udgør en voldsom trussel og risiko for spredning af Corona virus, tilmed med stærkt forøgede konsekvenser: 10% af befolkningen i området bor i fængsler og lejre, hvor tuberkulose udvikler sig voldsomt. Den internationale koalition mod Islamisk Stat må fortsat stå som ansvarlig for sundhedssituationen i al-Hol-lejren, som den har været aktivt med til at fylde op med ISIS-medlemmer, og hvor der stadig befinder sig borgere fra 44 lande, herunder fra Danmark.

At bruge afskæring af vandforsyningen til civile, som et våben i en krigssituation, betragtes i international lovgivning som en krigsforbrydelse, ligegyldigt under hvilke omstændigheder, det sker.

Det er dog i nogen grad lykkedes myndighederne i Nord og Øst Syrien at afbøde de værste konsekvenser af tilbageholdelsen af vandforsyningen gennem reetablering af lokale brønde og organisering af vandtransport med tankvogne, for at dække de basale behov i by- og landområderne i Hasakeh-regionen.

Endelig er der gennem den seneste måned gentagende gange offentliggjort rapporter om, at Tyrkiet har sendt smittede jihadister til de tyrkisk-besatte områder ved Serêkaniyê og Girê Spî. Roj Hospitalet i Serêkaniyê er nu indrettet til karantænestation, hvor Corona-smittede tyrkiske statsborgere sendes hen. Med-formanden for rådet i den Nord og Øst Syriske Kanton al-Abyad, Hamid al-Abd, har berettet at smittede tyrkiske statsborgere ligeledes sendes til den besatte hovedby Giri Spî/Tel Abyat.

Ilham Ahmed har været forbløffende afdæmpet i sine kommentarer til disse forlydender: ”Der kommer masser af information fra de besatte områder. Vi prøver på at verificere dem. Også i Tyrkiet er situationen kritisk på grund af Corona-virussen. Omkring 100 mennesker dør hver dag i Tyrkiet. Hvis den information, du refererer til, er korrekt, vil det være en krigsforbrydelse. Vi opfordrer offentligheden og de relevante institutioner til at se nærmere på dette spørgsmål. Hvis ikke, kan den praksis få meget farlige konsekvenser for Tyrkiet”.

Konklusion og en afsluttende positiv beretning

I den tidligere nævnte opdatering af en Corona-rapport fra Rojava Informations Center d. 22. april fastslås det konkluderende, at ”forskellige forhindringer, der i fællesskab er sat i værk af Tyrkiet, Det kurdiske Selvstyre i Nordirak, FN, WHO, Rusland og det syriske regime, gør det alt i alt ekstremt svært for sundhedsmyndighederne og humanitære organisationer i Nord og Øst Syrien at forebygge Corona virus på en relevant måde.”

I lyset af dette er den manglende indsats fra den internationale koalition mod Islamisk Stat særligt graverende: Der bør hvile et stort ansvar på den danske regering for dels at lægge et fortsat pres på WHO for at sikre, at de FN-midler, der globalt set er afsat til bekæmpelse af Corona, faktisk også når frem til Nord Øst Syrien, og derudover ikke mindst at medvirke til at lægge pres p den internationale koalition mod Islamisk Stat for at sikre, at den også bidrager til at de nødvendige forsyninger når frem. Det er nødvendigt for at kunne bevare den lokale støtte til de kræfter, der også på længere sigt skal sikre, at Islamisk Stat ikke igen får overtaget i Syrien.  

Et billede, der indeholder udendørs, græs, sten, stående

Automatisk genereret beskrivelse

Men det er samtidigt også klart, at Nord og Øst Syriens muligheder for at sikre selvforsyning og en høj grad af uafhængighed af import og lange forsyningskæder fortsat spiller en afgørende rolle for den strategi, der er valgt i Nord og Øst Syrien, ikke blot i forbindelse med Corona krisen, men og også mere generelt som et led i udviklingen af demokratiske konføderale strukturer med en stærk folkelig deltagelse.

D. 25. april kunne journalisten Linda Sheikh fra mediet ANHA/Hawarnews berette om et udbredt initiativ blandt flygtninge fra Afrin og beboere i Al Shahba området, der har udnyttet grænselukningen og udgangsforbuddet til at dyrke grøntsager for at opnå en højere grad af selvforsyning. Zaloukh Waqas, en beboer i landsbyen Bahans i Ahdath distriktet fortæller: ”Siden indførslen af udgangsforbuddet, har vi udnyttet muligheden for at dyrke kimplanter og udnytte de nærliggende brønde, eller det vand til overrisling, som vi kan købe hver tredje dag, tilføre gødning og tage os af afgrøderne”. En beboer i Rajo, Mohammed Kavit, tilføjer ”Vi har plantet mange forskellige slags afgrøder (hvidløj, løg, salat, bønner). Disse afgrøder sikrer behovene i hjemmet, især under udgangsforbuddet og modvirker de høje priser på markederne.”

Kilder:

Anonymous, 2020: Fever controls in Kurdish districts of Aleppo. ANF, 16. March 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/fever-controls-in-kurdish-districts-of-aleppo-42340

Anonymous, 2020: AA measures contributed to prevent Coronavirus cases in NE, Syria. ANHA, 30. March 2020.  https://www.hawarnews.com/en/haber/aa-measures-contributed-to-prevent-coronavirus-cases-in-ne-syria-h15590.html

Anonymous, 2020: Coronavirus crisis in North and East Syria: briefing. ANF, 6. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/coronavirus-crisis-in-north-and-east-syria-briefing-42822

Anonymous, 2020: “Syrian gov’t will be responsible for Corona outbreak in NES”. ANF, 8. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/syrian-gov-t-will-be-responsible-for-corona-outbreak-in-nes-42874

Anonymous, 2020: Village in Shehba under quarantine over corona suspicion. ANF, 10. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/village-in-shehba-under-quarantine-over-corona-suspicion-42910

Anonymous, 2020: Third quarantine centre set up in Kobanê. ANF, 12. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/third-quarantine-centre-set-up-in-kobane-42958

Anonymous, 2020: Ilham Ehmed: The WHO must act immediately for NE Syria. ANF, 16. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/ilham-ehmed-the-who-must-act-immediately-for-ne-syria-43050

Anonymous, 2020: Public facilities sterilized in Tirbe Spiye. ANHA, 16. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/public-facilities-sterilized-in-tirbe-spiye-h15957.html

Anonymous, 2020: 1st  death of Corona in Qamishlo… AA holds WHO responsible for implications of holding matter. ANHA, 17. April. https://www.hawarnews.com/en/haber/1st-death-of-corona-in-qamishlo-aa-holds-who-responsible-for-implications-of-holding-matter-h15982.html

Anonymous, 2020: Autonomous Administration: WHO hid coronavirus case from us. ANF, 18. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/autonomous-administration-who-hid-coronavirus-case-from-us-43087

Anonymous, 2020: Disinfection works underway in Amûdê. ANF, 19. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/disinfection-works-underway-in-amude-43122

Anonymous, 2020: Streets of Amuda sterilized. ANHA, 19. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/streets-of-amuda-sterilized-h16019.html

Anonynomous, 2020: Patriotic Union of Kurdistan (PUK) is providing medical assistance to Rojava. ANHA, 20. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/patriotic-union-of-kurdistan-puk-is-providing-medical-assistance-to-rojava-h16047.html

Anonymous, 2020: 86 people leave quarantine centers after ensuring their safety. ANHA, 22. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/86-people-leave-quarantine-centers-after-ensuring-their-safety-h16077.html

Anonymous, 2020: In a collective initiative, Kongra Star distributes aid amid curfew. ANHAA, 23. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/in-a-collective-initiative-kongra-star-distributes-aid-amid-curfew-h16093.html

Anonymous, 2020: Two PCR machines arrive in northern and eastern Syria via Semalka crossing. ANHA, 23. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/two-pcr-machines-arrive-in-northern-and-eastern-syria-via-semalka-crossing-h16097.html

Al-DakhiI, Basem, 2020: Plans to provide water in southern countryside of Hasakah. ANHA, 3. April 2020.ANHA, 11. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/plans-to-provide-water-in-southern-countryside-of-hasakah-h15683.html

Barakat, Akram, 2020: Syrian government, Tyrkish regime are underestimating residents’ lives of NE, Syria. ANHA, 11. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/syrian-government-turkish-regime-are-underestimating-residents-lives-of-ne-syria-h15841.html

Bodette, Megan, 2020: How North and East Eyria’s cooeperatives and autonomous structures handle a pandemic. Medium. 15. April. https://mesopotamia.coop/how-rojava-coops-handle-pandemic/

Çoban, Mustafa, 2020: Measures increased at Washokani camp. ANF, 7. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/measures-increased-at-wasokani-camp-42833

Hebûm, Hîvda and Çoban, Mustafa, 2020: Turkey transfers coronavirus patients to Serêkaniyê hospital. ANF, 9. April 2020. https://anfenglishmobile.com/rojava-syria/turkey-transfers-coronavirus-patients-to-serekaniye-hospital-42882

Henar, Ibrahim and Saleh, Mohamed, 2020: Chaos, non-compliance in Syrian government areas, people demand it to coordinate with AA. ANHA, 16. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/chaos-non-compliance-in-syrian-government-areas-people-demand-it-to-coordinate-with-aa-h15950.html

Metîn, Ayhan, 2020: How does the Covid-19 test kit developed in Rojava work? ANF, 3. April 2020.

Rojava Information Centre, 2020: Interview: World Health Organisation Syria rep. on Coronavirus in North and East Syria.25. March, 2020. https://rojavainformationcenter.com/2020/03/interview-world-health-organization-syria-rep-on-coronavirus-in-north-and-east-syria/

Rojava Information Center (RIC), 2020: The Corona Virus Crisis in North and East Syria. 5. April. Update 22. April. 2020. https://rojavainformationcenter.com/2020/04/coronavirus-crisis-in-north-and-east-syria-22-april-update/

Samir, Ahmed, 2020: Ilham Ahmed criticizes mechanism of W. H. O, calls on Syrian government to act responsibly. ANHA, 14. April 2020. https://www.hawarnews.com/en/roportaj/ilham-ahmed-criticizes-mechanism-of-who-calls-on-syrian-government-to-act-responsibly-r55.html

Sheikh, Linda, 2020: They took advantage of curvew to acheave self-sufficiency. ANHA, 26. april 2020. https://www.hawarnews.com/en/haber/they-took-advantage-of-curfew-to-achieve-self-sufficiency-h16122.html

Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger.

DEBAT